Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2015

malina2009

March 17 2014

2112 ac44

awwww-cute:

Rehabilitating penguins wearing sweaters

Reposted frommontak montak viaoll oll

March 14 2014

malina2009
0819 e618
malina2009
0524 28c6
Reposted fromnostalgia nostalgia viasavor savor
malina2009
Reposted fromoll oll viaineedhelp ineedhelp
0677 352c

February 15 2014

malina2009
malina2009
Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy
Reposted fromcurse curse
malina2009
Znów się spotykamy... Ile to już, sporo! Wiele pięknych chwil w moim życiu minęło, więc pewnie wiesz dlaczego tu jestem. Tak kolejny dołek zaliczam. Świat mi się wali jak domek z kart.
Reposted fromcurse curse
malina2009
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor viacurse curse
malina2009
Reposted fromoll oll
malina2009
Reposted fromoll oll
malina2009
Reposted fromoll oll

October 19 2009

malina2009

Dots (get your cursor on them!)

Reposted fromsawb sawb viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl